Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Töövõimalused erivajadusega inimestele

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine

Kohtla-Järve

SA Hea Hoog osales Kohtla-Järve Linnavalitsuse hankes “Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine Kohtla-Järve linnas“, mille eesmärk on Kohtla-Järve linna erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse integratsiooni tagamine läbi isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli piloteerimise. Selles projektis toetakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesi, kes on tööealised, st 16. eluaastast vanaduspensionini ning kelle elukoht on registreeritud Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

Kohtla-Järve lisateenuse komponendid:

 1. töötamise toetamine, individuaalne tegevus – 20 EUR / inimene 1 h;
 2. töötamise toetamine, grupi tegevus – 15 EUR / inimene 1 h;
 3. töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas grupi tegevusena – 20 EUR / inimene 1 h

Täpsemat infot näeb Kohtla-Järve Linnavalitsuse kodulehel.

.

Tallinn

SA Hea Hoog osales Tallinna Linnavalitsuse hankes „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekande- ega sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kasutajad.

Tallinna lisateenuse komponentide hinnakiri

Täpsemat infot näeb Tallinna Linnavalitsuse kodulehel.

.

Türi

SA Hea Hoog osales Türi Vallavalitsuse hankes „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Türi vallas 2023-24“.

Isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • ta on vähemalt 16-aastane
 • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või    
  • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

Meie pakutavad teenused on:

Töötamise toetamine 

Töötamise toetamise komponendi raames toimub igakülgne toetus töö otsimisel ja/või säilitamisel sh:

 • Töövõime hindamine – töövõime ja -oskuste, ressursside ja riskide hindamine ning kaardistamine. Hindamine praktiliste töötegevuste käigus, sobivate töövaldkondade väljaselgitamine.  
 • Toetuse ja tööotsingute planeerimine.
 • Esmane karjäärinõustamine – nõustamine töö leidmiseks, säilitamiseks, tuleviku planeerimiseks.
 • Töö leidmine – toetus töö leidmisel ja töötamiseks vajalike tugiteenuste korraldamisel, sh vajadusel koostöö töötukassaga.
 • Töötingimuste kohaldamine – erivajadustest lähtuvate paindlike ja sobivate töötingimuste ning töökeskkonna loomise toetamine. Toetus ja suhtlemine tööandjaga paindlike ja vajadustele vastavate töötingimuste korraldamiseks ning tagamiseks. Tööandja motiveerimine sobivate tingimuste loomiseks.

1 tunni hind:

 • individuaalne tegevus 25 €/inimene
 • grupi tegevus 20 €/inimene

Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas

Töö tegemise võimalus turvalises ja kohandatud keskkonnas, kus on võimalik teha võimetekohaseid tööülesandeid turvalises töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning sealjuures on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Töötegevused toimuvad teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul.
Rakendus tegevuskeskuses – rakendustegevused inimese aktiviseerimiseks. Erinevad toimetulekuoskuste grupid, huviringid jm, mis tagavad piisava hõivatuse. 

1 tunni hind : grupi tegevus 20 €/inimene

Täpsemat infot näeb Türi Vallavalitsuse kodulehel.


Tagasi Tagasi Tegusama elu kodude lehele

  Tule vabatahtlikuks!

  Sinu sõnum on saadetud!