Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Aitame rahvusvahelise kaitse taotlejatel ja rahvusvahelise kaitse saanud inimestel Eestiga kohaneda ja toetame neid selles eluetapis.

Pakume rahvusvahelise kaitse saanud inimestele majutust. Aitame neil läbi erinevate tegevuste Eesti eluga kohaneda, õppida eesti keelt ja kombeid, leida kooli- ja töökohti ning suhelda ametiasutustega. 

Avaleht

Kodud

Kes me oleme?

Varjupaigataotlejate Majutuskeskuse (Vao Keskus ja Vägeva Keskus) ülesandeks on rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse teenuse ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamine. Keskus korraldab rahvusvahelise kaitse taotlejate majutamist ja muid toimetulekuvõimet toetavaid ja säilitavaid teenuseid isiku rahvusvahelise kaitse menetluse ajal.

AS Hoolekandeteenused osutab majutuskeskuse teenust Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel.

Keskuse eemärgid

  • rahvusvahelise kaitse taotlejatele vajalike teenuste ning abi osutamine
  • muuta rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuse teenust ja rahvusvahelise kaitse saajate kohalikesse omavalitsustesse elama asumise korraldamise teenust sujuvamaks ja sisukamaks.

Koostööpartnerid

  • Politsei- ja Piirivalveamet
  • Sise-, sotsiaal-, haridus- ja teadusministeerium
  • Rahvusvaheline Migratsiooni Organisatsioon (kultuurilise orientatsiooni koolitus, vabatahtlike tagasipöördujate abistamine)
  • Vabaühendused, kes tegelevad pagulastega (tõlkimine, tugiisikud, ühistegevused jms) – Eesti Pagulasabi, Inimõiguste Keskus jt

Majutuskeskus

Majutuskeskuse ruumides Vao külas on võimalik teenust osutada korraga kuni 70-le varjupaigataotlejale ja Vägeva külas 30-le varjupaigataotlejale.

Erandolukorras suudame 24 tunni jooksul teavitamisest alates tagada ka suurema hulga inimeste majutuse ning teenuse pakkumise AS-i Hoolekandeteenused erinevates kodudes, samuti transpordivahendid varjupaigataotlejate liikumiseks kodude vahel.

Statistika

Vao majutuskeskuses elab seisuga 01.11.2021 31 inimest, kellest 29 on  rahvusvahelise kaitse taotlejad ja 2 rahvusvahelise kaitse saanud isikud. Majutuskeskus majutab käesoleval ajal 6 riigi kodanikke. Kõige rohkem on inimesi  endistest liiduvabariikidest ja Afganistanist. Naisi on 9, mehi 11 ja lapsi 11. Peresid elab keskuses 6.

Regulaarselt toimuvad keskustes eesti keele õppimine ja “Kohanemiskohvik.”

Tööõigust omavad inimesed töötavad või on registreeritud töötukassas ja otsivad tööd.

Inimesed on hõivatud igapäevaste tegevustega sarnaselt kohalike elanikega. Kooliealised lapsed õpivad koolis, eelkooliealised käivad lasteaias.

    Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

    Sinu sõnum on saadetud!