Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Loome psüühilise erivajadusega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Missioon ja visioon

Missioon ja visioon

Meie missioon

Meie missioon on luua erivajadustega inimestele võimalused tegusaks eluks kogukonnas.

Usume, et erivajadustega inimesed on ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, kel peavad olema teistega võrdsed võimalused aktiivseks ja mitmekülgseks eluks.

Erivajadustega inimeste kaasatus on lisaks inimese väärikale kohtlemisele vajalik ka ühiskonnale – igaüks saab panustada heaolu loomisesse, võtta vastutust ning seeläbi vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke riske, mis eraldatuse, mitteaktiivsuse ning diskrimineerimise tõttu võivad tekkida.


Meie visioon

Näeme, et oleme aastaks 2028 üle-eestilise haardega erihoolekandeteenuse osutaja, kes aitab psüühilise erivajadusega inimesel saada kliendist kodanikuks.

Selleks pakume kliendile teenust, mis lähtub taastumispõhimõttest, on kogukonda lõimitud, koosneb paindlikult kasutatavatest komponentidest ja millesse on integreeritud teabetehnoloogia.

Lähtumine taastumispõhimõttest tähendab:

 • koosloome teenust kliendiga – klienti puudutavad otsused teeme alati koos temaga;
 • tagame kliendile mitmekülgse taastumiseks vajaliku vaimse tervise toe ja programmide kättesaadavuse;
 • võimaldame kliendil elada võimalikult tavapärast elu kogukonnas vaatamata tema haavatavusele.

Kogukonda lõimitus tähendab, et klient kasutab individuaalselt igapäevaselt kogukonnas olevaid teenuseid kõrvuti teiste inimestega ning erinevate teenuste pakkujad (kauplused, tööandjad, pangad jne) saavad iseseisvalt hakkama psüühilise erivajadusega inimeste teenindamisega.

Komponentide põhisus tähendab, et teenuse pakkumisel hindame esmalt inimese toimetulekut ja soove ning seejärel disainime koos kliendiga talle eluvaldkondlike komponentide põhjal isikukeskse teenuse, mida on vaja tema toimetuleku suurendamiseks ning terviklikuks heaoluks. Soovime kliendile pakkuda teenuse komponente:

 • ajapaindlikult – klient planeerib ja teeb oma tegevusi päeva jooksul talle sobival ajal nagu tavapärases elus ning me kohandame teenusepakkumist vastavalt sellele. Oleme valmis osutama kliendile teenusekomponente kas tunni-, ööpäeva-, nädala- või kuukaupa;
 • kohapaindlikult – osutame teenusekomponente selleks tegevuseks kohases ja kliendile kõige sobivamas keskkonnas (näiteks töötegevusteks liigume majutusüksusest välja töökohta jne).

Teabetehnoloogiaga integreeritus tähendab, et meie teenustesse on integreeritud teabetehnoloogilised vahendid (IKT vahendid ning lahendused) ja oleme selles vallas uuenduste eestvedajad ning oma valdkonna tunnustatud eksperdid. Meie pakutavasse teenusesse on integreeritud:

 • juhtimisandmed, mis on teenusepakkumise käigus kogutud ja võimaldavad kliendipõhiselt analüüsida teenuse tulemuslikkust ning seda vajadustele vastavalt disainida. Ettevõtte, avaliku sektori ja muid avaandmeid kasutame omavahel kombineerituna, et luua väärtuslik tööriist klientidele sobivaima teenusekeskkonna loomiseks, saada ülevaatlikku mitmemõõtmelist tagasisidet teenuseosutamisest ning teha selle pinnalt teadmistepõhiseid juhtimisotsuseid.
 • teabetehnoloogilised vahendid kliendile, mille kasutamine võimaldab kliendil olla igapäevaelus või teenuse tarbimisel iseseisvam ning meil pakkuda talle individuaalsemat teenust (nt oskuste arendamise riist- ja tarkvaralised lahendused, liikumis- ja positsioneerimisseadmed jms);
 • vahendid teenusepakkumiseks, mis võimaldavad klienti tõhusamalt teenindada (nt teenindusrobotid, nutikad andmeedastus- ja kogumistehnoloogiad jms).

Visiooni elluviimise etapid

Visiooni elluviimise eeldus on suurte ühiselamu tüüpi kodude reorganiseerimine kaasaegseks, kogukondadesse hajutatud privaatsete teenuseüksuste võrgustikuks.

Aastatel 2010 alustatud ja ERFist ning riigieelarvest rahastatud protsessi käigus oleme 2018. aasta lõpuks reorganiseerinud ligi 1200 teenusekohta (60% kogumahust). Arvestades seda, et ERFi rahastuse abikõlblikkuse perioodi lõpptähtaeg on 2023. aasta, peame järgmised neli aastat keskenduma eelkõige selle projekti edukale lõpetamisele ja teisi arendustegevusi tegema väiksemal määral. Sellest lähtuvalt jaguneb visiooni elluviimine kaheks suuremaks etapiks:

Aastad 2019-2022Aastad 2023-2028
Viime lõpule ERFi II etapi projekti raames teenusekohtade loomise.

 

Juurutame taastumispõhimõttel teenuse osutamise kõigis ERF II etapis rajatud teenuseüksustes (ööpäevased korterelamud ja KE korterid).

Teeme kõigis ERF II etapis rajatud teenuseüksustes elavatele klientidele kättesaadavaks kogukonna ressursid.

Rakendame teabetehnoloogiat klienditöö juhtimiseks ja isikukesksemaks pakkumiseks (e-toimik, e-lahendused personalivaldkonnas, andmeladu).

Juurutame taastumispõhimõttel teenuse ettevõtte kõigis teenuseüksustes.

 

Viime teenuseosutamise eluvaldkondlike komponentide põhiseks ja pakume neid aja- ning kohapaindlikult.

Teeme kõigile klientidele kogukonna ressursid kättesaadavaks ja kasutame kogukonna ressursse ettevõtte töös.

Rakendame teabetehnoloogiat klienditöö juhtimiseks ja isikukesksemaks pakkumiseks, klientide arendamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks ning teenuse efektiivsemaks osutamiseks.


Strateegilised eesmärgid

Meie eesmärk on luua aastaks 2023 kogukondadesse 1000 kaasaegset teenusekohta, kus klientidele osutatav teenus toimib täielikult taastumispõhimõttel.

Eesmärgi saavutamiseks oleme sõnastanud edutegurid neljas tegevusvaldkonnas – kliendid, töökorraldus, õpe ja areng ning raha. Järgmise nelja aasta jooksul keskendume nendele:

 1. Klient on muutusteks ettevalmistatud (klient).
 2. Teenuse osutamine lähtub koosloomest (töökorraldus).
 3. Teenuseüksuse standard on kirjeldatud (töökorraldus).
 4. Tööjõuressurssi on piisavalt (õpe ja areng).
 5. Tegevusjuhendajad mõistavad taastumispõhimõtteid (õpe ja areng).
 6. Töökorraldust toetavad teabetehnoloogilised vahendid.
 7. Uued teenuseüksused on loodud (töökorraldus).
 8. Teenuseüksuse ärimudel on majanduslikult jätkusuutlik (raha).


Tagasi

  Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

  Sinu sõnum on saadetud!