Internet Explorer ei ole toetatud

Hoolekandeteenused.ee veebilehte on võimalik kasutada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge või mõne muu moodsa veebilehitsejaga.

Lae alla Chrome Lae alla Firefox

Toetame psüühilise erivajadusega inimesi igapäevase eluga toimetulekul.

Anname Sulle turvalise elukeskkonna, toetava võrgustiku ja tegevustega sisustatud päevad, et saaksid olla rõõmus, õppida ja töötada, tunda ennast vajalikuna ning viia ellu oma unistusi.

Eesmärgid ja väärtused

Eesmärgid ja väärtused

Meie missioon, väärtused ja visioon


Meie missioon

TEGUSAM ELU KOGUKONNAS
See tähendab, et erivajadusega inimesed on ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, kellel on teistega võrdsed võimalused aktiivseks ja mitmekülgseks eluks.

Usume, et erivajadustega inimeste kaasatus ja nendega arvestamine on lisaks inimese väärikale kohtlemisele vajalik ka ühiskonnale – igaüks saab panustada heaolu loomisesse, võtta vastutust ning seeläbi vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke riske, mis eraldatuse, mitteaktiivsuse ning diskrimineerimisega tekivad.


Meie väärtused

LUGUPIDAMINE – kohtleme iga klienti võrdväärselt. Töötajad suhtuvad klienti lugupidamisega, suhtlevad temaga kui võrdväärse ühiskonnaliikmega ja tagavad talle põhiõigused ning -vabadused. Me ei salli kliendi vaimsest olukorrast tingitud kuritarvitusi tema isikuvabaduse ega vara vastu.

JULGUSTUS – julgustame iga klienti olema sotsiaalselt aktiivne ning osalema kogukonnaelus. Kaasame klienti ja tema lähedasi, et pakutavates teenustes oleks tegevusi, vaheldust ja rõõmu.

LEIDLIKKUS – pakume igale kliendile just talle vajalikku teenusepaketti. Arendame teenuseid pidevalt, et veelgi täpsemini vastata kliendi vajadustele ja ootustele. Selle nimel oleme leidlikud, paindlikud, kaasavad ning kohandume nii vajaduste kui muutustega ümbritsevas elukeskkonnas.

USALDUSVÄÄRSUS – klient ja tema lähedased võivad olla kindlad meie toele kliendi lõimimisel kogukonda. Töötaja võib olla kindel arusaadavas töökorralduses ja tööandja panuses tema arengusse. Ühiskond võib olla kindel meie panuses kogukonna edendamisse, keskkonna vastutustundlikku ja säästlikku kasutamisesse.


Meie visioon

PSÜÜHILISE ERIVAJADUSEGA INIMESED ON KOGUKONNALIIKMED – psüühikahäirega inimesed võetakse kogukonnas omaks, nendega arvestatakse, neile luuakse võrdselt võimalusi teiste inimestega. Et olla võrdsete võimalustega tegusad kogukonnaliikmed, vajavad nad oma vaimse tervise olukorra tõttu tuge. Meie ettevõte on olemas, et pakkuda seda tuge. Me ei korralda kliendi elu, vaid juhendame teda tema elu korraldamisel, rõhutades tahet ja tegusust ning inimese enda panust sõltuvalt tema toimetulekuvõimest.

TEENUSED ON HAJUTATUD KOGUKONDA – aktiivset ja mitmekülgset elu edendavaid ööpäevaselt tegutsevaid teenusekohti hajutame väikeste üksustena kogukondadesse. Et osa kliente elab vähemalt aeg-ajalt oma kodus, pakume tuge ja teadmist ka kliendi võrgustikule, et sel oleks kliendiga positiivne suhe. Võimaluse korral ostame teenused kohalikust kogukonnast ja jagame kogukonnaga oma ressursse. Kui klient saab ise mõnd tegevust teha ja see aitab tal olla võrdne kogukonnaliige, korraldame teenuse osutamist koos kliendiga.

TÖÖTAJAL ON ARENGUVÕIMALUSED – tagame töötajate pideva arengu, mis käib kaasas teenuste uuendamisega. Õpet korraldame koostöös asjakohaste õppeasutuste ja väärt praktikutega, kasutame e-õpet ja praktikavõimalusi teistes riikides. Oleme kompetentsikeskus ning hea koostööpartner teadusasutustele, kellega meie töötajad jagavad oma kogemusi.

ORGANISATSIOON ON PAINDLIKU TÖÖKORRALDUSEGA JA VASTUTUSTUNDLIK
• Kogu organisatsioon on paindlik: töötajad ei ole asukohtadesse kinnistatud, vaid töökorraldus on seotud klienditeenuse vajadustega. Häid eksperte ja asjatundjaid on vähe ning liikuvus tagab asjakohase teenuse õiges kohas.
• Tõhus töökorraldus tugineb võimalikult palju kaasaegsetele tehnoloogilistele lahendustele, et hoida kokku ettevõtte (seega ka kliendi) ja keskkonna (seega ka kogukonna) kulusid. Tehnoloogilistel lahendustel põhinevad nii kliendi arendamise programmid, ekspertide võrgustikud, kus saab kogemusi vahetada ja nõustada, kui ka töökorraldus.
• Taaskasutame olemasolevaid ressursse, töömeetodite valikul väärtustame keskkonda säästvaid ja kestlikke lahendusi.


Strateegilised eesmärgid

ETTEVÕTE ON MAJANDUSLIKULT JÄTKUSUUTLIK
Ettevõtte majandustegevus on tõhus:tulud katavad kulud ja tekib kasum, mida taasinvesteerida teenuste pakkumisse.

KLIENT ON TEGUS KOGUKONNALIIGE JA RAHUL
Klient tuleb toime oma psüühikahäirega, oleme koos arendanud tema tahtevalda, sotsiaalseid ja töiseid oskuseid tasemeni, et ta saab kohalikus kogukonnas elamise ning osalemisega võimalikult iseseisvalt hakkama. Madalama toimetulekuga kliendile oleme loonud asjakohase teenuste paketi, et ta saaks võimalikult palju kogukonnale toetudes ja kaasatuna olles elada.

TÖÖKORRALDUS ON KLIENDIKESKNE
Töö ettevõttes on korraldatud kliendi isikut, tema arengupotentsiaali ja vajadusi arvestades ning laabub hästi.

PÜHENDUNUD TÖÖTAJAIL ON OSKUSED JA VAHENDID
Meie töötajail on erialateadmised, vilumus ja töövahendid kvaliteetse teenuse osutamiseks.


Tagasi

Kirjuta meile, me soovime sind aidata!

Sinu sõnum on saadetud!